Generalforsamling i Javagruppen 22. januar 2005

Dagsorden for generalforsamlingen (iht. den udsendte indkaldelse)

1: Valg af dirigent
2: Bestyrelsens beretning + godkendelse
3: Kassererens beretning + godkendelse
4: Behandling af indkomne forslag
4.1: Ændring af vedtægter
4.2: Aktivitetsudvalg
5: Fastsættelse af kontingenter og deltagerbetaling
6: Valg til bestyrelse + suppleanter
7: Valg af revisor
8: Valg til evt. udvalg
9: Eventuelt

Ved generalforsamlingen deltog:
Niels Erik Jehøj Krogager, WM data (ved afstemninger stiller WM data kun én stemme)
Jacob Boje, WM data (ved afstemninger stiller WM data kun én stemme)
Kresten Krab Thorup, Trifork A/S
Martin Boel, Kapow Technologies ApS
Christian Damsgaard, Tietoenator, kasserer i Javagruppen
Niels Bech Nielsen, Logical (ikke medlem og dermed ikke stemmeberettiget), formand i Javagruppen
Tommy Pedersen, SimMark (ikke medlem og dermed ikke stemmeberettiget)
Marlene Staunstrup, EOS (ikke medlem og dermed ikke stemmeberettiget), referent

Ad 1: Valg af dirigent
Christian Damsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent.

Ad 2: Bestyrelsens beretning + godkendelse
Niels aflagde på bestyrelsens vegne – i kraft af at være formand – bestyrelsesberetning for 2004.  
Han fortalte om de møder, som Javagruppen havde sidste år. Dvs. han talte om Javagruppens hel- og halvdagsmøder samt andre arrangementer som Javagruppen har været involveret i: Tiltag til at lave en fælles JavaOne-tur (mislykkedes pga. for få tilmeldte) og opnåelse af rabat på JAOO.
Desuden fortalte Niels, på opfordring fra salen, hvem der sidder i bestyrelsen – og herunder hvem der er på valg i 2005: De tre bestyrelsesmedlemmer: Aino V. Corry, Århus Universitet, Dan Schütz, Post Danmark A/S og Michael Tuska, CyberCom, er alle på valg og ingen af dem har udtrykt ønske om at genopstille til bestyrelsen.
Desuden er suppleant Jørgen Bang Erichsen, Mjølner, på valg. Han genopstiller gerne.

Formandens bestyrelsesberetning blev godkendt af de tilstedeværende medlemmer.

Ad 3: Kassererens beretning + godkendelse
Christian gennemgik Javagruppens regnskab for 2004, som det var udsendt til Javagruppens medlemmer den 17. januar. Han forklarede og uddybede hhv. indtægter og udgifter. I forlængelse her af gennemgik han balancen for 2004 og budgettet for 2005.
På opfordring fra salen blev ”aktivitetspuljen” uddybet.

Regnskabet for 2004 og budgettet for 2005 blev godkendt af de tilstedeværende medlemmer.

Ad 4: Behandling af indkomne forslag

Ad 4.1: Ændring af vedtægter
Efter en gennemgang af de vedtægter, der blev sendt ud sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen den 17. januar 2005, stillede en af de tilstedeværende spørgsmål til de to nye foreslåede former for medlemskaber: Uddannelsesinstitutionernes medlemskab og ”Virksomhedsmedlemskab med navngivne medlemmer”. Disse blev herefter uddybet og diskuteret. Særligt blev det diskuteret, om man ikke skulle sætte et loft på virksomhedens størrelse, når det gælder sidstnævnte medlemskab, for at undgå at underminere foreningen. Bestyrelsen argumenterede for at fastholde forslaget som det forelå i indkaldelsen og vedtægtsændringerne blev godkendt.

Ad 4.2: Aktivitetsudvalg
Udgangspunktet for ønsket om nedsættelse af et aktivitetsudvalg blev fremlagt af bestyrelsen og idéen, som den forelå i indkaldelsen til generalforsamlingen 2005, blev godkendt, og aktivitetsudvalget oprettet

Ad 5: Fastsættelse af kontingenter og deltagerbetaling
I 2006 fastholdes kontingentet fra 2005:

Fuld virksomhedsmedlemskab: 3.500,- kr. pr. år
Virksomhedsmedlemskab med navngivne medlemmer: 1.000,- kr. pr. år

I 2006 fastholdes deltagerbetalingen fra 2005:

Heldagsmøde, medlem: 350,- kr. pr. person
Heldagsmøde, ikke-medlem: 500,- kr. pr. person
Halvdagsmøde, medlem: 175,- kr. pr. person
Halvdagsmøde, ikke-medlem: 250,- kr. pr. person


Ad 6: Valg til bestyrelse + suppleanter
De personer, der bliver valgt, bliver valgt for 2 år ad gangen.

Til bestyrelsens tre ledige pladser stiller følgende personer op:
Kresten Krab Thorup, Trifork A/S
Jacob Boye, WM Data
Tommy Pedersen, SimMark Aps

De opstillede blev alle enstemmigt valgt.

Til den ene ledige suppleantpost stiller følgende personer op:
Jørgen Bang Erichsen, Mjølner
Martin Boel, Kapow Technologies Aps

Af de 4 stemmeberettigede medlemmer blev Martin valgt med stemmerne 2-0.

Bestyrelsen konstituerer sig selv ved et bestyrelsesmøde i marts i Århus (jf. bestyrelsesmødereferatet fra 6. november 2004)

Ad 7: Valg af revisor
Revisor Torbjørn Nielsen, Kvist & Jensen, Hadsund, blev genvalgt som revisor for Javagruppen

Ad 8: Valg til evt. udvalg
Martin meldte sig til aktivitetsudvalget,  hvor han vil tage sig af heldagsmødet i øst (med tilhørende halvdagsmøde i vest) medio april 2005. (jf. bestyrelsesmødereferatet fra 6. november 2004)
Kresten tager sig af at arrangere det andet heldagsmøde i øst (med tilhørende halvdagsmøde i vest) medio november 2005. (jf. bestyrelsesmødereferatet fra 6. november 2004)
Jacob skal forsøge at sætte gang i JIT-møderne. (jf. bestyrelsesmødereferatet fra 6. november 2004)

Ad 9: Eventuelt

Der er intet under dette punkt, så generalforsamlingen afsluttes
 
javagruppen Årets sidste J-Cafe og juleafslutning i Vest. @e2y_commerce i fuld gang med at præsentationer hvad de arbejder på. https://t.co/A34irDYZ4H
javagruppen RT @Nievesancho: @Javagruppen holds J-Cafe and Christmas closing in west on December 13th from 17.00 - 19.00 at e2Y in Aarhus (Ecopark). ht…
javagruppen Husk vi holder J-Cafe og juleafslutning i Vest den 13 december hos @e2y_commerce i Århus. Det bliver noget med et… https://t.co/3hBXmKGDY5
javagruppen Kom og få æbleskiver hos @e2y_commerce og hold årets sidste J-Cafe i Århus den 13 december. For tilmelding se her https://t.co/VdtlPfiX4X